Fire Mountain Brewing
-kombuchan tarina

Idea huippulaatuisen, aidon kombuchan valmistamiseen kehittyi saunan lauteilla 

Fire Mountain Brewingin on perus­tanut kaksi suun­nit­te­li­ja­taus­taista Markoa, joita yhdistää intohimo kes­täviin valin­toihin sekä tin­ki­mätön asenne teke­miseen ja laatuun. Yhtiön nimi on mukaelma meidän suku­ni­mis­tämme ja kuvaa sitä paloa, joka meillä on huip­pu­laa­tuisen kom­buchan valmistamiseen.

Amma­til­linen taus­tamme var­mistaa hiotun val­mis­tus­pro­sessin, joka takaa tuot­teemme laadun. Emme usko kom­pro­mis­seihin vaan tulemme nyt ja jat­kossa nou­dat­tamaan val­mis­tus­pro­ses­sissa aidon kom­buchan peri­aat­teita: juoma on käy­mis­teitse val­mis­tettu ja pastöroimaton.

Lopuksi todet­takoon, että idea kom­buchan val­mis­ta­miseen on saatu saunan lau­teilla käy­tyjen kes­kus­te­lujen aikana – aivan kuten niin moni muukin idea rak­kaassa maas­samme on saanut alkunsa.

Kombucha-käsityöpanimomme Porkkalassa

Pienen toi­mijan pitää usein aloittaa pie­nestä. Aitona käsi­työ­pa­nimona val­mis­tamme tuot­teemme toisen Markon Pork­kalan tiluk­silta löy­ty­vällä kotipanimolla.

Pani­momme ei kui­tenkaan ole mallia kattila ja ämpäri, vaan viran­omaisten hyväksymä, ruos­tu­ma­tonta terästä uhkuva teol­li­suus­kompleksi, jossa pauhaa lop­pu­mat­to­malta soit­to­lis­talta metal­li­musiikki tuottaen juuri meidän käy­mis­pro­ses­sis­samme tar­vit­tavan asenteen.

Klikkaa verkkokauppaan!