Juomamme

Kombuchaa puhtaan nautinnon vuoksi 

Kom­bucha on vähintään satoja vuosia, ellei jopa vuo­si­tu­hansia vanha kek­sintö. Sitä on pidetty ter­veys­vai­kut­teisena juomana eri­tyi­sesti Kiinan ja Uralin takaisen Venäjän seu­duilla. Ei ole kui­tenkaan mitään syytä, miksei kom­buchaa voisi nauttia ihan vaan puhtaan nau­tinnon vuoksi.

Aito kombcuha val­mis­tetaan käy­mis­teitse voi­mak­kaasti soke­roi­dusta (60 g/​l) vih­reästä teestä. Val­mis­tus­pro­sessi muis­tuttaa hyvin paljon oluen val­mis­tusta muu­tamin poikkeuksin.

Kom­buchan käy­mis­reak­tiossa sokeri muuttuu ensin alko­ho­liksi ja siitä etik­ka­ha­poksi. Tästä johtuen valmiin juoman soke­ri­pi­toisuus sekä alko­ho­li­pi­toisuus ovat hyvin matalat. Pie­nestä alko­ho­li­pi­toi­suu­desta johtuen emme voi kui­tenkaan suo­si­tella tuo­tetta ras­kaana ole­ville tai lapsille.

Säilytä kombucha viileässä

Oluesta poi­keten juomaa ei myöskään pas­tö­roida, vaan käy­misen mah­dol­listava SCOBY jatkaa mik­ros­koop­pista elä­määnsä myös pul­lo­te­tussa tuot­teessa. Pitkään huo­neen­läm­mössä säi­ly­te­tyssä kom­buc­hassa onkin näkyvä Scoby pin­nalla, joka sinänsä ei pilaa juomaa mutta on merkki jat­ku­neesta käy­mi­sestä. Tämä taas tar­koittaa sitä, että ikään­tyessään kom­bucha muuttuu hyvin etik­kai­seksi, joka tie­tenkin vai­kuttaa makuun.

Käy­minen myös tuottaa hii­li­diok­sidia, joka saattaa kuohua ava­tessa, joten pullot kan­nattaa jääh­dyttää ennen avaa­mista. Säi­lyt­täkää siis tuot­teemme vii­leässä, mikäli ette esi­mer­kiksi verk­ko­kaup­pamme kautta tilattua kom­bucha-pakettia heti juo!

Fire Mountain Brewing
kombucha-juomat

Aurinko paistaa suoraan ylhäältä, ei varjoa missään. Ainoa pelastus on vir­kistävä juoma.

Ihmis­kunta on koko his­to­riansa ajan pyr­kinyt tuomaan uusia tuulia ruo­kiinsa ja juo­miinsa maus­teiden kautta. Par­haassa tapauk­sessa mausteet koros­tavat lois­tavan raaka-aineen omi­nai­suuksia, toi­sissa tapauk­sissa maus­teilla pyritään peit­tämään raaka-aineen heik­kouksia. Me olemme sitä mieltä, että ilman hyvin raken­nettua perustaa ei vuo­relle kannata kiivetä.

Zenit on todis­teemme siitä, että jo perus­tuote on huo­lella tehty laa­tuumme voi luottaa.

Lämmin tuuli puhaltaa mereltä, kuivuu ylit­täessään vuoren ja tuo makean lämmön tul­lessaan. Banaani on mie­len­kiin­toinen tut­tavuus kom­buc­hassa, ja juuri läm­pimän tuulen tuomia fii­liksiä Föhn tuo nauttijalleen.

Juo­massa näkyvä sakka on hedel­mä­so­setta, joka lasiin kaa­det­taessa sekoittuu.

Tuuli on kylmä ja kuiva, jopa ankara. Kun juo­malta vaa­ditaan eri­tyistä domi­nanssia, on aidolla man­golla maus­tettu Mistral oiva valinta niin talossa kuin puu­tar­hassa. Mistral sopii hyvin nau­tit­ta­vaksi sel­lai­senaan mutta myös pohjana hedel­mäi­sille drinkeille.

Man­golla on tai­pumus muo­dostaa kalvo vaah­to­kukkaan, mutta tämä ei ole merkki pilaantumisesta.

Tilaa Fire Mountain Brewing -kombuchaa verkkokaupasta!